Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Приватне акцiонерне товарситво "Iнфiнсервiс"

1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товарситво "Iнфiнсервiс"
1.2 Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 22929966
1.4 Місцезнаходження емітента 03113, Київ, Iвана Шевцова, б. 1
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента 4569660 45696660
1.6 Електронна поштова адреса емітента fin@mail.finance.ua
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://ifs.kiev.ua
1.8 Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента
2. Текст повідомлення
Рiшення прийняте на загальних зборах акцiонерiв. Протокол №130425 вiд 25.04.2013 року. Продовжено повноваження члена Наглядової ради Товариства строком на три роки затвердженого Протоколом Загальних зборiв акцiонерiв № 220410 вiд 22 квiтня 2010 року. Iншi посади якi обiймала ця особа: ПрАТ «Iнфiнсервiс» -Економiст. Розмiр пакету акцiй емiтента, що належить цiй посадовiй особi: 1 шт. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшення прийняте на загальних зборах акцiонерiв. Протокол №130425 вiд 25.04.2013 року. Продовжено повноваження члена Наглядової ради Товариства строком на три роки затвердженого Протоколом Загальних зборiв акцiонерiв № 220410 вiд 22 квiтня 2010 року. Iншi посади якi обiймала ця особа: ТОВ «Тройка Дiалог Україна» старший консультант. Розмiр пакету акцiй емiтента, що належить цiй посадовiй особi: 1 акцiя. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшення прийняте на загальних зборах акцiонерiв. Протокол №130425 вiд 25.04.2013 року. Продовжено повноваження члена Наглядової ради Товариства строком на три роки затвердженого Протоколом Загальних зборiв акцiонерiв № 220410 вiд 22 квiтня 2010 року. Iншi посади якi обiймала ця особа: АТ IК «Проспект Iнвестментс» Начальник депозитарного вiддiлу. Розмiр пакету акцiй емiтента, що належить цiй посадовiй особi: акцiями не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшення прийняте на загальних зборах акцiонерiв. Протокол №130425 вiд 25.04.2013 року - Пiдтвердити повноваження Леонтьєва Костянтина Валерiйовича на посадi Генерального директора Приватного акцiонерного товариства «Iнфiнсервiс». Iншi посади якi обiймала ця особа: АТ СК "НОКО" Заступник директора. Розмiр пакету акцiй емiтента, що належить цiй посадовiй особi: 267524 акцiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
3. Підпис
Генеральний директор Леонтьєв Костянтин Валерiйович підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством.