Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор       Леонтьєв Костянтин Валерiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 31.05.2016
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНФIНСЕРВIС"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
04112, Київ, Дегтярiвська, 50
4. Код за ЄДРПОУ
22929966
5. Міжміський код та телефон, факс
044-4837483 044-4837483
6. Електронна поштова адреса
fin@mail.finance.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 31.05.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* №101 Бюлетень Цiннi папери України 02.06.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://ifs.com.ua/report.shtm в мережі Інтернет 31.05.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п Дата обліку (за наявності) Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6 7
1 31.05.2016 Компанiя з Обмеженою Вiдповiдальнiстю "ТРIУМ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД" НЕ 321681 0 100
Зміст інформації:
Згiдно Повiдомлення вiд Компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТРIУМ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД" (Лист Вхiдний номер 16/352 вiд 31 травня 2016 року) та Виписки про стан рахунку в цiнних паперах на 30 травня 2016 року, виникли змiни власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй:
Компанiя з Обмеженою Вiдповiдальнiстю "ТРIУМ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД" (реєстрацiйний номер НЕ 321681, мiсцезнаходження - Дiмокрiту, 15 Панаретос Елiана Комплекс, квартира/офiс 104 Потамос Гермасогейас, 4041, Лiмассол, Кiпр) ) володiє 100% акцiй у статутному капiталi емiтента, що становить 100% голосуючих акцiй. Розмiр пакета акцiй до змiни - 0 (нуль) акцiй простих iменних. Розмiр пакета акцiй пiсля змiни - 652500 (шiстсот п'ятдесят двi тисячi п'ятсот) акцiй простих iменних.
2 31.05.2016 Фiзична особа - 40.999846 0
Зміст інформації:
Фiзична особа - розмiр частки акцiонера до змiни становить 40,999846 % голосуючих акцiй у статутному капiталi, пiсля змiни 0 (нуль) % голосуючих акцiй. Розмiр пакета акцiй до змiни - 267524 (двiстi шiстдесят сiм тисяч п'ятсот двадцять чотири) акцiї простi iменнi. Розмiр пакета акцiй пiсля змiни -0 (нуль) акцiй простих iменних.
3 31.05.2016 Приватне акцiонерне товариство "Мета" 31064677 28.999693 0
Зміст інформації:
Розмiр частки ПрАТ "Мета" (ЄДРПОУ 31064677, мiсцезнаходження - 61002, м. Харкiв, вул. Артема, буд. 4) до змiни становить 28,999693 % голосуючих акцiй у статутному капiталi, пiсля змiни - 0 (нуль) % голосуючих акцiй. Розмiр пакета акцiй до змiни - 189223 (сто вiсiмдесят дев'ять тисяч двiстi двадцять три) акцiї простi iменнi. Розмiр пакета акцiй пiсля змiни -0 (нуль) акцiй простих iменних.
0 31.05.2016 Pyrelia Holdings Limited (Kiпр) НЕ 192010 30.000153 0
Зміст інформації:
Розмiр частки Pyrelia Holdings Limited ( НЕ 192010, мiсцезнаходження Кермiа Бiлдiнг, буд.6, оф. 601, Нiкосiя, 1097, Кiпр) до змiни становить 30.000153 % голосуючих акцiй у статутному капiталi, пiсля змiни 0 (нуль) % голосуючих акцiй. Розмiр пакета акцiй до змiни - 195751 (сто дев'яносто п'ять тисяч сiмсот п'ятдесят одна) акцiя проста iменна. Розмiр пакета акцiй пiсля змiни -0 (нуль) акцiй простих iменних.