Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор       Леонтьєв Костянтин Валерiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 31.05.2016
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНФIНСЕРВIС"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
04112, Київ, Дегтярiвська, б.50
4. Код за ЄДРПОУ
22929966
5. Міжміський код та телефон, факс
044-4837483 044-4837483
6. Електронна поштова адреса
fin@mail.finance.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 31.05.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* № 101 Бюлетень Цiннi папери України 02.06.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://ifs.com.ua/report.shtm в мережі Інтернет 31.05.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
31.05.2016 припинено повноваження Член Наглядової ради Ращупкiн Олексiй Анатолiйович ММ 143400
01.03.1999 МВМ Дзержинського РВ ХМУ УВМС України в Харкiвськiй областi.
0
Зміст інформації:
Генеральним директором ПрАТ «IНФIНСЕРВIС» Леонтьєвим К.В. 31 травня 2016 року прийнято рiшення:
ПРИПИНИТИ ПОВНОВАЖЕННЯ з 31 травня 2016 року Члена Наглядової ради Ращупкiна Олексiя Анатолiйовича (паспорт ММ 143400 виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ УВМС України в Харкiвськiй областi 01.03.1999 р.). Пiдстава для прийняття рiшення – Заява Ращупкiна Олексiя Анатолiйовича про дострокове припинення повноважень Члена Наглядової ради за власним бажанням ( ст. 57 ЗУ "Про акцiонернi товариства). На посадi перебував з 18 квiтня 2016 року. Акцiями ПрАТ «IНФIНСЕРВIС» не володiє, судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Замiсть особи повноваження якої припинено, на посаду нiкого не призначено.
31.05.2016 припинено повноваження Голова Наглядової ради Собчук Вiкторiя Олексiївна СО 249713
16.11.1999 Жовтневим РУГУ МВС України в м. Києвi
0
Зміст інформації:
Генеральним директором ПрАТ " IНФIНСЕРВIС" Леонтьєвим К.В. 31 травня 2016 року прийнято рiшення:
ПРИПИНИТИ ПОВНОВАЖЕННЯ з 31 травня 2016 року Голови Наглядової ради Собчук Вiкторiї Олексiївни (паспорт СО 249713 виданий Жовтневим РУ ГУ МВС України в м. Києвi, виданий 16.11.1999 р.). Пiдстава для прийняття рiшення – Заява Собчук Вiкторiї Олексiївни про дострокове припинення повноважень Голови Наглядової ради за власним бажанням ( ст. 57 ЗУ "Про акцiонернi товариства). На посадi перебувала з 18 квiтня 2016 року. Акцiями ПрАТ «IНФIНСЕРВIС» не володiє, судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Замiсть особи повноваження якої припинено, на посаду нiкого не призначено.
31.05.2016 припинено повноваження Ревiзор Приватне акцiонерне товариство "Мета"
0
Зміст інформації:
Генеральним директором ПрАТ "IНФIНСЕРВIС" Леонтьєвим К.В. 31 травня 2016 року прийнято рiшення:
ПРИПИНИТИ ПОВНОВАЖЕННЯ з 31 травня 2016 року РЕВIЗОРА - Приватного акцiонерного товариства "Мета" (ЄДРПОУ 31064677, мiсце знаходження - 61002, м. Харкiв, вул. Артема, буд. 4). Пiдстава для прийняття рiшення – втрата Ревiзором статусу акцiонера Товариства - п.п.2 п.5.5 Положення про Ревiзора ПрАТ "IНФIНСЕВIС" затверджене ЗЗА, Протокол № 220410 вiд 22 квiтня 2010 року. На посадi перебував з 18 квiтня 2016 року. Акцiями ПрАТ «IНФIНСЕРВIС» не володiє. Замiсть особи повноваження якої припинено, на посаду нiкого не призначено.