Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Iнфiнссервiс"
2. Код за ЄДРПОУ 22929966
3. Місцезнаходження 04112, Київ, Дегтярiвська, б.50
4. Міжміський код, телефон та факс 044-4837483 044-4837483
5. Електронна поштова адреса fin@mail.finance.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://ifs.com.ua/report.shtm
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

ПРИПИНЕНО ПОВНОВАЖЕННЯ 24 травня 2016 року Члена Наглядової ради - Судака Iгоря Миколайовича. Пiдстава -Заява Судака I.М. про дострокове припинення повноважень за власним бажанням ( ст. 57 ЗУ "Про акцiонернi товариства). На посадi перебував з 27 червня 2014 року. Акцiями ПрАТ «IНФIНСЕРВIС» не володiє, судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Замiсть особи повноваження якої припинено, на посаду нiкого не призначено.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади       Леонтьєв Костянтин Валерiйович
Генеральний директор   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 25.05.2016
(дата)