Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор       Леонтьєв Костянтин Валерiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 18.04.2016
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товарситво "Iнфiнсервiс"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
04112, Київ, Дегтярiвська, б.50
4. Код за ЄДРПОУ
22929966
5. Міжміський код та телефон, факс
0444837483 0444837483
6. Електронна поштова адреса
fin@mail.finance.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 18.04.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* № 72 Бюлетень ЦПУ 20.04.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://ifs.kiev.ua в мережі Інтернет 19.04.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
18.04.2016 припинено повноваження Голова Наглядової ради Собчук Вiкторiя Олексiївна
0.000153
Зміст інформації:
Черговими Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Iнфiнсервiс", Протокол № 180416 вiд 18.04.2016 року, прийнято рiшення про припинення повноваження Голови Наглядової ради Товариства. На посадi перебувала 6 рокiв. Розмiр пакету акцiй емiтента, що належить цiй посадовiй особi: 1 шт. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних.
18.04.2016 припинено повноваження Член наглядової ради Ращупкiн Олексiй Анатолiйович
0.000153
Зміст інформації:
Черговими Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Iнфiнсервiс", Протокол № 180416 вiд 18.04.2016 року, прийнято рiшення про припинення повноваженнь Члена Наглядової ради Товариства. На посадi перебував 6 рокiв. Розмiр пакету акцiй емiтента, що належить цiй посадовiй особi: 1 шт. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних.
18.04.2016 припинено повноваження Ревiзор ПрАТ "Мета" 31064677
28.999693
Зміст інформації:
Черговими Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Iнфiнсервiс", Протокол № 180416 вiд 18.04.2016 року, прийнято рiшення про припинення повноважень Ревiзора - ПрАТ "Мета" (ЄДРПОУ 31064677). Посадова особоа була на посадi 6 рокiв. Розмiр пакету акцiй емiтента, що належить цiй посадовiй особi: 189223 акцiї.
18.04.2016 обрано Ревiзор ПрАТ "Мета" 31064677
28.999693
Зміст інформації:
Черговими Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Iнфiнсервiс", Протокол № 180416 вiд 18.04.2016 року, прийнято рiшення обрати ПрАТ "Мета" (ЄДРПОУ 31064677) Ревiзором Товариства строком на три роки. Розмiр пакету акцiй емiтента, що належить цiй посадовiй особi: 189223 акцiї.
18.04.2016 обрано Член наглядової ради Собчук Вiкторiя Олексiївна
0.000153
Зміст інформації:
Черговими Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Iнфiнсервiс", Протокол № 180416 вiд 18.04.2016 року, прийнято рiшення обрати Собчук В.О. членом Наглядової ради Товариства строком на три роки. Iншi посади якi обiймала особа: ПрАТ "Iнфiнсервiс" - Економiст, Голова Наглядової ради. Розмiр пакету акцiй емiтента, що належить цiй посадовiй особi: 1 шт. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних.
18.04.2016 обрано Член Наглядової ради Ращупкiн Олексiй Анатолiйович
0.000153
Зміст інформації:
Черговими Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Iнфiнсервiс", Протокол № 180416 вiд 18.04.2016 року, прийнято рiшення обрати Ращупкiна О.А. членом Наглядової ради Товариства строком на три роки. Iншi посади якi обiймала особа: ПАТ "Сбербанк Росiї" - начальник iнвестицiйного банкiвського вiддiлу-заступник начальника управлiння по роботi з корпоративними клiєнтами, ПрАТ "Iнфiнсервiс" - Член Наглядової ради. Розмiр пакету акцiй емiтента, що належить цiй посадовiй особi: 1 шт. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних.
18.04.2016 призначено Генеральний директор Леонтьєв Костянтин Валерiйович
40.999846
Зміст інформації:
Черговими Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Iнфiнсервiс", Протокол № 180416 вiд 18.04.2016 року, прийнято рiшення продовжити повноваження Леонтьєва Костянтина Валерiйовича на посадi Генерального директора Приватного акцiонерного товариства «Iнфiнсервiс» строком на три роки. Iншi посади якi обiймала ця особа: Генеральний директор ЗАТ "Iнфiнсервiс". Розмiр пакету акцiй емiтента, що належить цiй посадовiй особi: 267524 акцiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних.