Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       Леонтьєв Костянтин Валерiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 29.04.2015
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Iнфiнсервiс"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
22929966
4. Місцезнаходження
м. Київ , Шевченкiвський, 04112, Київ, Дегтярiвська б.50
5. Міжміський код, телефон та факс
0444837483 0444837483
6. Електронна поштова адреса
fin@mail.finance.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.04.2015
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Цiннi Папери України" № 77   29.04.2015
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://ifs.com.ua/report.shtm в мережі Інтернет 29.04.2015
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки -

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Iнфiнсервiс"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
-
3. Дата проведення державної реєстрації
11.01.1995
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
652500
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
22
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
63.12 Веб-портали
58.19 Iншi види видавничої дiяльностi
62.01 Комп'ютерне програмування
10. Органи управління підприємства
Загальнi Збои Акцiонерiв, Наглядова Рада, Виконавчий орган (Генеральний директор), Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор)
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ "Укрексiмбанк"
2) МФО банку
322313
3) поточний рахунок
26005010043134
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
АТ "Укрексiмбанк"
5) МФО банку
322313
6) поточний рахунок
26005010043134

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Леонтьєв Костянтин Валерiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1967
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
АТ СК "НОКО" Заступник директора
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
03.07.2013 3 роки
9) Опис
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Заробiтну плату отримував згiдно штатного розкладу. Протоколом №130425 вiд 25.04.2013 року пiдтверджено повноваження Генерального директора строком на три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Собчук Вiкторiя Олексiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1967
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "Iнфiнсервiс"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2013 3 роки
9) Опис
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Обрано рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв строком на 3 (три) роки Протокол №220110 вiд 22.04.2010. Продовджено повноваження строком на 3 (три) роки Протокол №130425 вiд 25.04.2013року. Виконання функцiй членiв Наглядової ради здiйснюється на безоплатнiй основi, порядок дiяльностi, права, обов'язки та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначаються вiдповiдно до Положення про Наглядову раду. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Судак Iгор Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1965
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний редактор Газети "Сигнал" завода КВРЗ
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.06.2014 3 роки
9) Опис
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Обрано рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв строком на 3 (три) роки. Протокол №270614 вiд 27.06.2014 р. Виконання функцiй членiв Наглядової ради здiйснюється на безоплатнiй основi, порядок дiяльностi, права, обов'язки та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначаються вiдповiдно до Положення про Наглядову раду. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями не володiє.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ращупкiн Олексiй Анатолiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1975
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Тройка дiалог" - старший консультант.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2013 3 роки
9) Опис
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Обрано рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв строком на (3) три роки. Протокол № 220410 вiд 22.04.2010 р. Продовджено повноваження строком на 3 (три) роки Протокол №130425 вiд 25.04.2013року. Виконання функцiй членiв Наглядової ради здiйснюється на безоплатнiй основi, порядок дiяльностi, права, обов'язки та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначаються вiдповiдно до Положення про Наглядову раду. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ПрАТ "Мета"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
31064677
4) рік народження**
0
5) освіта**
0
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
-
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.04.2015
9) Опис
Призначено Загальними зборами акцiонерiв на посаду Ревiзора ПрАТ "Мета" (ЄДРПОУ 31064677) строком на 3 (три) роки. Протокол № 220410 вiд 22.04.2010 року. У звiтному перiодi рiшенням ЗЗА продовджено повноваження строком на 3 (три) роки Протокол №130425 вiд 25.04.2013року.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Генеральний директор Леонтьєв Костянтин Валерiйович 267524 40.9998 267524 0 0 0
Голова Наглядової ради Собчук Вiкторiя Олексiївна 1 0.0002 1 0 0 0
Член наглядової ради Ращупкiн Олексiй Анатолiйович 1 0.0002 1 0 0 0
Ревiзор ПрАТ "Мета" 31064677 189223 28.9997 189223 0 0 0
Усього 456749 69.9999 456749 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
ПрАТ "Мета" 31064677 61002 Україна , Харкiв Артема, буд.4 189223 28.9997 189223 0 0 0
Компанiя ПIРЕЛIА ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД (PYRELIA HOLDINGS LIMITED) 192010 , Кiпр , Нiкосiя Дiагороу КЕРМА БIЛДIНГ, 6-й п, оф. 601,п.с. 1097 195751 30.0001 195751 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Фiзична особа 1 267524 40.9998 267524 0 0 0
Усього 652498 99.9997 652498 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 24.04.2014
Кворум зборів** 100
Опис Порядок денний Зборiв:
1. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради Товариства за 2013рiк.
2.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора Товариства за 2013 рiк.
3.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора за 2013 рiк.
4.Затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк.
5.Про розподiл прибутку (збиткiв) за 2013 рiк.
Голова Наглядової Ради Товариства, Собчук Вiкторiя Олексiївна, оголосила порядок денний Зборiв i повiдомила, що всi акцiонери були повiдомленi про скликання Зборiв та їх порядок денний шляхом надсилання кожному акцiонеру письмового повiдомлення про проведення Зборiв та їх порядок денний та шляхом опублiкування iнформацiйного повiдомлення про скликання Загальних зборiв в офiцiйному виданнi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.
Порядок голосування з питань порядку денного на Зборах:
- Голосування з питань порядку денного проводиться шляхом пiдняття рук.
- Одна проста акцiя Товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання.
- Рiшення з усмiх питань порядку денного приймаються простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
- Визначення пiдсумкiв голосування здiйснюється на пiдставi результатiв реєстрацiї акцiонерiв та їх представникiв для участi у Зборах.
РОЗГЛЯД ПИТАННЯ №1 «Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради Товариства за 2013 рiк».
СЛУХАЛИ: Собчук Вiкторiю Олексiївну, яка доповiла про результати роботи Наглядової Ради Товариства у 2013 роцi. Ращупкiна Олексiя Анатолiйовича, який запропонував затвердити звiт Собчук Вiкторiї Олексiївни про результати роботи Наглядової Ради Товариства у 2013 роцi.
ВИРIШИЛИ: За наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради Товариства затвердити звiт Наглядової Ради Товариства за 2013 рiк.
Пiдсумки голосування:
«ЗА» - 652500 (Шiстсот п’ятдесят двi тисячi п’ятсот) голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;
«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосiв, що становить 0 (нуль) % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;
«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосiв, що становить 0 (нуль) % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.

З питання першого рiшення прийнято.
РОЗГЛЯД ПИТАННЯ №2 «Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора Товариства за 2013рiк»
СЛУХАЛИ: Генерального директора Товариства - Леонтьєва Костянтина Валерiйовича, який доповiв про результати роботи Генерального директора Товариства у 2013 роцi. Ращупкiна Олексiя Анатолiйовича, який запропонував затвердити звiт Генерального директора Товариства - Леонтьєва Костянтина Валерiйовича про результати роботи Генерального директора Товариства у 2013 роцi.
ВИРIШИЛИ: За наслiдками розгляду звiту Генерального директора Товариства затвердити звiт Генерального директора Товариства за 2013.
Пiдсумки голосування:
«ЗА» - 652500 (Шiстсот п’ятдесят двi тисячi п’ятсот) голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;
«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосiв, що становить 0 (нуль) % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;
«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосiв, що становить 0 (нуль) % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.

З питання другого рiшення прийнято.
РОЗГЛЯД ПИТАННЯ №3 «Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора за 2013 рiк»
СЛУХАЛИ: Представника Ревiзора – Генерального директора ПрАТ «Мета» – Назарова Юрiя Вiталiйовича, який доповiв про результати роботи Ревiзора Товариства у 2013 фiнансовому роцi. Представник Ревiзора вiдзначив, що згiдно з вимогами ст.74 Закону України «Про акцiонернi товариства» було проведено перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами 2013 фiнансового року, i за висновком Ревiзора Товариства:
1) фiнансова звiтнiсть Товариства за 2013 фiнансовий рiк вiдповiдає критерiям достовiрностi та повноти даних;
2) фактiв порушення законодавства пiд час провадження Товариством фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi у 2013 фiнансовому роцi не виявлено.
Ращупкiн Олексiй Анатолiйович, який запропонував затвердити звiт Ревiзора про результати роботи Ревiзора Товариства у 2013 роцi i перейти до затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк.
ВИРIШИЛИ: За наслiдками розгляду звiту Ревiзора Товариства затвердити звiт Ревiзора Товариства за 2013 рiк.
Пiдсумки голосування:
«ЗА» - 652500 (Шiстсот п’ятдесят двi тисячi п’ятсот) голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;
«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосiв, що становить 0 (нуль) % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;
«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосiв, що становить 0 (нуль) % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
З питання третього рiшення прийнято.
РОЗГЛЯД ПИТАННЯ №4 «Затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк»
СЛУХАЛИ: Представника Ревiзора – Генерального директора ПрАТ «Мета» – Назарова Юрiя Вiталiйовича, який доповiв про те, що за результатами 2013 року Товариство має прибуток в розмiрi 130 000,00 грн. (Сто тридцять тисяч гривень 00 коп.). Товариством було пiдготовлено рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2013 рiк,
Собчук Вiкторiю Олексiївну, яка запропонувала затвердити результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк.
ВИРIШИЛИ: 1) Затвердити наступнi результати дiяльностi Товариства за 2013 рiк: за пiдсумками 2013 року Товариство має прибуток в розмiрi 130 000,00 грн. (Сто тридцять тисяч гривень 00 коп.).
2) Затвердити рiчний звiт Товариства за 2013 рiк та рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2013 рiк.
Пiдсумки голосування:
«ЗА» - 652500 (Шiстсот п’ятдесят двi тисячi п’ятсот) голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;
«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосiв, що становить 0 (нуль) % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;
«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосiв, що становить 0 (нуль) % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
З питання четвертого рiшення прийнято.
РОЗГЛЯД ПИТАННЯ №5 «Про розподiл прибутку (збиткiв) за 2013 рiк»
СЛУХАЛИ: Собчук Вiкторiю Олексiївну, яка запропонувала, визначити, що дивiденди акцiонерам Товариства за 2013 рiк не нараховуються i не виплачуються; 5,978% (5 цiлих 978 тисячних) прибутку, що становить 7771,56 грн. (сiм тисяч сiмсот сiмдесят одна гривна 56 копiйок) спрямувати до резервного фонду, а 94,022% (дев’яносто чотири цiлих 22 тисячних) прибутку залишити нерозподiленими, таким чином резервний фонд товариства сформовано повнiстю.
ВИРIШИЛИ: 1) Дивiденди акцiонерам Товариства за 2013 рiк не нараховуються i не виплачуються.
2) 5,978% (5 цiлих 978 тисячних) прибутку, що становить 7771,56 грн. (сiм тисяч сiмсот сiмдесят одна гривна 56 копiйок) спрямувати до резервного фонду, а 94,022% (дев’яносто чотири цiлих 22 тисячних) прибутку залишити нерозподiленими.
3) Резервний фонд товариства сформовано повнiстю.
Пiдсумки голосування:
«ЗА» - 652500 (Шiстсот п’ятдесят двi тисячi п’ятсот) голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;
«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосiв, що становить 0 (нуль) % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;
«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосiв, що становить 0 (нуль) % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
З питання п’ятого рiшення прийнято.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 27.06.2014
Кворум зборів** 100
Опис Позачерговi збори iнiцiювала Наглядова Рада.
Перелiк питань:
1.Про змiну мiсцезнаходження (юридичної адреси) Товариства.
2.Про затвердження у новiй редакцiї Статуту Товариства та реєстрацiї у новiй редакцiї Статуту Товариства.
3.Про змiну персонального складу Наглядової Ради Товариства.
Рiшення, що були прийнятi на позачергових загальних збораз:
З питання першого порядку денного:
Змiнити мiсцезнаходження (юридичну адресу) Товариства. Встановити, що мiсцезнаходженням (юридичною адресою) Товариства є нежитлове примiщення, що розташоване за адресою: Україна, 04112, м. Київ, вул. Дегтярiвська 50.
З питання другого порядку денного:
Внести змiни до Статуту Товариства та оформити цi змiни шляхом викладення Статуту у новiй редакцiї. Статут Товариства в новiй редакцiї затвердити.
Уповноважити Генерального директора Товариства Леонтьєва Костянтина Валерiйовича, або iншу уповноважену ним особу органiзувати реєстрацiю нової редакцiї Статуту Товариства у державного реєстратора вiдповiдно до вимог чинного законодавства України.
З питання третього порядку денного:
3.1. Змiнити персональний склад Наглядової Ради Товариства.
3.2. Припинити повноваження члена наглядової Ради Товариства — Калiна Павла Валерiйовича з 27.06.2014 року.
3.3. Обрати Судака Iгора Миколайовича членом Наглядової Ради Товариства строком на 3 роки з 28.06.2014 року.
3.4. В зв'язку iз змiнами персонального складу Наглядової Ради Товариства визначити наступний персональний склад Наглядової Ради Товариства:
1. Собчук Вiкторiя Олексiївна — Голова Наглядової Ради;
2. Ращупкiн Олексiй Анатолiйович — Член Наглядової Ради;
3. Судак Iгор Миколайович - Член Наглядової Ради.
3.5.Затвердити умови цивiльно-правового договору, що буде укладено з членом Наглядової Ради Товариства — Судаком Iгорем Миколаєвичем: виконання функцiй члена Наглядової Ради здiйснюватиметься на безоплатнiй основi, порядок дiяльностi, права, обов'язки та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової Ради визначаються вiдповiдно до Положення про Наглядову Раду Товариства.
3.6. Обрати Генерального директора — Леонтьєва Костянтина Валерiйовича уповноваженою особою на пiдписання цивiльно-правового договору з членом Наглядової Ради — Судаком Iгорем Миколайовичем.

9. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 0 0
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 0 0 0 0
Сума виплачених дивідендів, грн. 0 0 0 0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис Дивiденди не виплачувались та не нараховувались.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071 Україна , Київ вул. Нижнiй вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПтаФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон 0443777265
Факс 0442791249
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть
Опис Договiр № ОВ-6974 вiд 16.10.2014 р

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Аудиторська фiрма "Украудит ХХI - Шевченкiвська фiлiя"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 24362662
Місцезнаходження 04050 Україна Шевченкiвський Київ Мельникова, б.9-А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 1574
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон 0444831434
Факс 0444831434
Вид діяльності аудиторська дiяльнiсть
Опис Договiр №630 вiд 27.02.2015 року.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
08.06.2010 135/10/1/10 Територiальне вiддiлення ДКЦПФР в м. Київi та Київськiй обл. UA4000078844 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 1 652500 652500 100
Опис ТОРГIВЛЯ ЦIННИМИ ПАПЕРАМИ ЕМIТЕНТА НА БIРЖАХ ТА IНШИХ ОРГАНIЗОВАНИХ РИНКАХ НЕ ЗДIЙСНЮВАЛАСЬ. ПОДАНИХ ЗАЯВ ДЛЯ ДОПУСКУ НА БIРЖI (ОРГАНIЗОВАНI РИНКИ) НЕ БУЛО.
 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 58 35 0 0 58 35
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 37 30 0 0 37 30
транспортні засоби 8 0 0 0 8 0
інші 13 5 0 0 13 5
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 58 35 0 0 58 35
Опис Основнi засоби за кожною основною групою використовуються за своїм прямим призначенням. Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець 2014 року станорвить 1426,6 тис.грн. Сума нарахованого зносу - 1242,9 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв - 87%. Ступiнь використання основних засобiв ( за основними групами) - 100%. Змiн у вартостi основних засобiв не вiдбувалорсь. Обмежень на викоистання майна немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 429.5 653.5
Статутний капітал (тис. грн.) 652.5 652.5
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 652.5 652.5
Опис При обчисленнi вартостi чистих активiв аудитором застосованi Методичнi рекомендацiї щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схваленi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 N 485.
Висновок Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31.12.2014 складає 429,5тис. грн., тобто є меншою за розмiр статутного капiталу. Вiдповiдно до п. 3 статтi 155 “Статутний капiтал акцiонерного товариства” Цивiльного кодексу України: « Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї.». Вартiсть чистих активiв є меншою вiд статутного капiталу один фiнансовий рiк.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 27 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 150 X X
Усього зобов'язань X 177 X X
Опис: В облiку зобов'язання вiдображенi вiдповiдно до вимог, встановлених Положенням (стандартом) БУ 11 "Зобов'язання".

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 розмiщення iнформацiї на власному сайтi - 2597.3 100 - 2597.3 100

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Заробiтна плата та нарахування 67.52
2 Оренда примiщення 9.63
3 Послуги датацентра 9.24
4 Амортизацiя 7.5
5 Iншi послуги 6.11

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ АФ "Украудит ХХI-Шевченкiвська фiлiя"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 24362662
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 04050, м. Київ, вул. Мельникова 9-а
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1574 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 266/4
Текст аудиторського висновку (звіту)
Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора)
щодо фiнансової звiтностi
Приватного акцiонерного товариства «IНФIНСЕРВIС»
за 2014 рiк
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку
Акцiонерам ПрАТ «Iнфiнсервiс»
Керiвництву ПрАТ «Iнфiнсервiс»
1. Вступний параграф
1.1.Основнi вiдомостi про емiтента:
Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство «Iнфiнсервiс»
Код за ЄДРПОУ
22929966
Мiсцезнаходження
04112 м. Київ Шевченкiвський р-н, вул. Дегтярiвська, будинок 50
Дата державної реєстрацiї дата первинної реєстрацiї 11.01.1995 р. Реєстрацiя здiйснена Шевченкiвською районною в м. Києвi державною адмiнiстрацiєю
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 220410 вiд 22.04.2010р.) в зв’язку i змiною найменування була затверджена нова редакцiя Статуту Товариства, яка зареєстрована Шевченкiвською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю 14.06.2010 р., реєстрацiйний номер № 10741050006002803
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 270614 вiд 27.06.2014р.) в зв’язку i змiною мiсцезнаходження була затверджена нова редакцiя Статуту Товариства, яка зареєстрована Шевченкiвською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю 12.08..2014 р., реєстрацiйний номер № 10741050010002803
Основний вид дiяльностi 63.12 Веб-портали
Лiцензiї Дiяльнiсть не лiцензується
Керiвник Леонтьєв Костянтин Валерiйович
Бухгалтер Гаркавенко Оксана Миколаївна
Кiлькiсть працiвникiв на звiтну дату 21
1.2. Опис аудиторської перевiрки
1.2.1. Обсяг аудиторської перевiрки
Нами проведено аудит фiнансових звiтiв Приватного акцiонерного товариства «Iнфiнсервiс» (код ЄДРПОУ 22929966), що включають “Баланс” (форма 1м) станом на 31 грудня 2014 р., а також “Звiт про фiнансовi результати” (форма 2м) (звiти додаються).
Аудиторська перевiрка була здiйснена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (видання 2013 року)( далi - МСА), вимоги яких є обов’язковими згiдно рiшення Аудиторської палати України вiд 24.12.2014 № 304/1 «Про застосування стандартiв аудиту»
Аудиторський висновок складено вiдповiдно до вимог МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», 705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора та Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 року № 1360 «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)».
Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень, що фiнансова звiтнiсть забезпечує адекватнi розкриття суттєвих облiкових полiтик, якi були обранi та застосованi; обранi та застосованi облiковi полiтики вiдповiдають застосовнiй концептуальнiй основi фiнансової звiтностi та є належними; облiковi оцiнки, здiйсненi управлiнським персоналом є обґрунтованими; iнформацiя, подана у фiнансовiй звiтностi, є доречною, достовiрною, порiвнюваною i зрозумiлою; фiнансова звiтнiсть забезпечує адекватне розкриття даних у такий спосiб, щоб визначенi користувачi могли зрозумiти вплив суттєвих операцiй i подiй на iнформацiю, подану у фiнансовiй звiтностi. У своїй роботi аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час перевiрки до уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Суттєвiсть виявлених в ходi аудиту вiдхилень визначалась згiдно професiйного судження аудитора у вiдповiдностi до МСА № 320 “ Суттєвiсть при плануваннi та проведеннi аудиту ”.
1.2.2. Повнота та вiдповiднiсть фiнансової звiтностi Положенням (стандартам) бухгалтерського облiку в Українi
Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства є Нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнi положення Товариства.
Описання важливих аспектiв облiкової полiтики Товариства.
Необоротнi активи
Основнi засоби та нематерiальнi активи
В Балансi станом на 31.12.2014 р в статтi «Основнi засоби» наведено вартiсть основних засобiв , якi утримуються з метою надання послуг та використання в адмiнiстративних цiлях та вартiсть нематерiальних активiв.
В облiку основнi засоби вiдображена вiдповiдно до вимог, встановлених Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 7 “Основнi засоби”, затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000р. №92, зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 18.05.2000р. за №288/4509. Амортизацiя основних засобiв нараховувалась прямолiнiйним методом. Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв, якi включенi до складу основних засобiв незалежно вiд очiкуваного строку використання, нараховувалася в першому мiсяцi використання об’єкта в розмiрi 100% вiд їх вартостi . Метод нарахування амортизацiї на протязi перiоду, що перевiрявся, не змiнювався.
Об'єкти основних засобiв вiдображенi в фiнансовiй звiтностi за первiсною вартiстю, зменшеною на суму нарахованої амортизацiї.
Товариство не має об'єктiв основних засобiв щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження володiння, користування та розпорядження. Товариство не передавало основнi засоби в заставу, не укладало угод на придбання в майбутньому основних засобiв. Товариство не має основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя тощо). Товариство на кiнець звiтного року не має об'єктiв основних засобiв, вилучених з експлуатацiї для продажу . Основнi засоби за рахунок зовнiшнього цiльового фiнансування не придбавались.
В облiку нематерiальнi активи вiдображенi вiдповiдно до вимог, встановлених Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 8 “Нематерiальнi активи”, затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 18.10.99р. № 242 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 02.11.99р. за № 750/4043, а саме: визнання та оцiнка - за фактичними витратами на їх придбання та встановлення. Нарахування амортизацiї в звiтному перiодi проводилось лiнiйним методом на пiдставi визначеного на пiдприємствi часу корисного використання таких нематерiальних активiв .
Об'єкти нематерiальних активiв вiдображенi в фiнансовiй звiтностi за первiсною вартiстю, зменшеною на суму нарахованої амортизацiї.
Нематерiальних активiв, щодо яких iснує обмеження права власностi, Товариство не має. В заставу нематерiальнi активи не передавались. Угоди на придбання НМА у майбутньому не укладались. Пiдприємство не отримувало НМА за рахунок цiльових асигнувань.
Оборотнi активи
Запаси
В облiку запаси вiдображенi вiдповiдно до вимог, встановлених Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 9 “Запаси”, затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.10.99р. №246 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 02.11.99р. за № 751/4044.
Придбанi (отриманi) запаси зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю. Первiсною вартiсть запасiв, що придбанi за плату, є їх собiвартiсть. При списаннi запасiв оцiнка запасiв здiйснювалась за методом iдентифiкованої собiвартостi При передачi малоцiнних та швидкозношуваних предметiв в експлуатацiю вони списувались з балансу, подальший облiк проводився в мiсцях їх використання до моменту виведення з експлуатацiї в зв’язку з втратою якiсних властивостей.
В фiнансовiй звiтностi матерiальнi цiнностi вiдображенi за собiвартiстю.
Дебiторська заборгованiсть
В облiку дебiторська заборгованiсть вiдображена вiдповiдно до вимог, встановлених Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 10 “Дебiторська заборгованiсть” затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08 жовтня 1999р. №237 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 25.10.99р. за № 725/4018.
Метод нарахування резерву сумнiвних боргiв – на основi платоспроможностi окремих дебiторiв. В звiтному перiодi резерв сумнiвних боргiв не створювався. На думку аудитора дебiторська заборгованiсть компанiї «Оптимiст Комунiкейшинз» в сумi 19665,60 грн. має ознаки сумнiвної i потребує створення резерву сумнiвних боргiв в сумi 19665,60 грн.
Грошовi кошти
Облiк касових операцiй на пiдприємствi проводився вiдповiдно до Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 15.12.2004 р. №637 (iз змiнами); безготiвковi розрахунки – вiдповiдно до Iнструкцiї про безготiвковi розрахунки в Українi в нацiональнiй валютi, затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 21.01.2004 р. № 22.
Товариство не має грошових коштiв, використання яких обмежено.
Зобов'язання
В облiку зобов'язання вiдображенi вiдповiдно до вимог, встановлених Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 11 “Зобов’язання”, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 сiчня 2000 р. №20 та зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 11 лютого 2000 р. за № 85/4306.
Забезпечення наступних витрат i платежiв
Забезпечення виплат персоналу. За статтею вiдображено залишок створеного забезпечення виплат працiвникам за невiдпрацьований час (щорiчнi вiдпустки) вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 26 “Виплати працiвникам” затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28 жовтня 2003р. №601 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 10.11.03р. за №1025/8346.
Поточнi зобов'язання вiдображенi в Балансi за сумою погашення.
Товариство не має непередбачених зобов’язань
– гарантiї третiм сторонам не надавались,
– немає i не передбачається пред’явлення до Товариства будь-яких претензiй., пов’язаних з судовими справами.
Власний капiтал
Статутний капiтал
Зареєстрований Статутний капiтал товариства визначено в розмiрi 652 500 грн. (шiстсот п’ятдесят двi тисячi п'ятсот гривень) i подiлений на 652500 (шiстсот п’ятдесят двi тисячi п'ятсот ) простих iменних акцiй номiнальної вартостi 1,0(Одна гривня) кожна.
Аналiтичний облiк статутного капiталу ведеться в розрiзi кожного акцiонера. Протягом звiтного перiоду змiн у кiлькостi акцiй, що перебувають в обiгу, не було. Права, привiлеї та обмеження, пов'язанi з акцiями, не обумовленi. Акцiї, зарезервованi для впуску згiдно з опцiонами та iншими контрактами, вiдсутнi. Привiлейованi акцiї вiдсутнi, тому сума дивiдендiв не накопичувалась.
Резервний капiтал станом на 31.12.2014 р. становить 97,9 тис. грн. – в поточному роцi збiльшився на 7,8 тис. грн. вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 140424 вiд 24 квiтня 2014 р.)
Непокритий збиток станом на 31.12.2014 р. становить 320,9 тис. грн.
Непокритий збиток змiнився за рахунок одержаного збитку вiд результатiв господарської дiяльностi в сумi 224,1 тис. грн.
Визначення фiнансового результату дiяльностi Товариства
Визначення фiнансового результату дiяльностi Товариства проводилось вiдповiдно до вимог положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку, а саме:
Дохiд
Облiк доходiв Товариства проводився у вiдповiдностi до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку України 15 “Дохiд”, затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.11.99р. №290, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 14.12.99р. за №860/4153
Дохiд вiд надання послуг визнається в перiод, коли надання послуг здiйснено.
Витрати
Облiк витрат Товариства вiдповiдає облiку витрат згiдно з “Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 16 “Витрати” затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 грудня 1999 р. № 318 та зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 19.01.2000р. за № 27/4248.
Склад витрат встановлений наказом про облiкову полiтику i включає:
собiвартiсть послуг
адмiнiстративнi витрати
витрати на збут
iншi операцiйнi витрати
Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток вiдсутнi. Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання не розраховувались.
За пiдсумками роботи за 2014 рiк Товариство отримало чистий збиток у розмiрi 224,1 тис. грн.
Данi фiнансової звiтностi Товариства вiдповiдають даним первинних документiв, реєстрiв аналiтичного та синтетичного облiку активiв та зобов’язань, наданим на розгляд аудитора.
2. Опис вiдповiдальностi управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансової звiтностi
Керiвництво Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999 р. № 996 та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства та помилки.
3. Опис вiдповiдальностi аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту.
Аудиторська перевiрка фiнансової звiтностi Товариства за 2014 рiк проводилася вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Мiжнароднi стандарти аудиту вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання Товариством фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю Товариства. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що в процесi проведення аудиторської перевiрки отримано достатнi i належнi аудиторськi докази для висловлення умовно-позитивної думки.


4. Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
1.Ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю наявних активiв, яка проводилась перед складанням фiнансової звiтностi за 2014 рiк, оскiльки ця дата передувала часу нашого призначення аудитором Товариства. З урахуванням такого обмеження висловлення думки щодо достовiрностi наявностi матерiальних цiнностей базувалось виключно на пiдставi первинної документацiї.
2. Дебiторська заборгованiсть за наданi послуги компанiї «Оптимiст Комунiкейшинз» в сумi 19,7 тис. грн. має ознаки сумнiвної i потребує створення резерву сумнiвних боргiв в сумi 19,7 тис. грн. Облiковi записи Товариства свiдчать про те, що якби управлiнський персонал визнав резерв сумнiвних боргiв за цiєю заборгованiстю, то iншi операцiйнi витрати збiльшилися б, а власний капiтал зменшився б на суму 19,7 тис. грн.
5. Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного в п. 1 та впливу питання, описаного в п. 2 параграфу «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки» фiнансова звiтнiсть Приватного акцiонерного товариства «Iнфiнсервiс» за рiк, що закiнчився 31.12.2014 р. складена у всiх суттєвих аспектах вiдповiдно до концептуальної основи дотримання вимог Закону України „Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi” вiд 16.07.1999 р. № 996 та Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, загальноприйнятих в Українi
6. Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв
Цей роздiл аудиторського висновку пiдготовлено вiдповiдно до “Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)”, затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 № 1360.
6.1. Розкриття iнформацiї щодо чистих активiв Товариства
При обчисленнi вартостi чистих активiв аудитором застосованi Методичнi рекомендацiї щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схваленi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 N 485.
Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31.12.2014 складає 429,5тис. грн., тобто є меншою за розмiр статутного капiталу. Вiдповiдно до п. 3 статтi 155 “Статутний капiтал акцiонерного товариства” Цивiльного кодексу України: « Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї.». Вартiсть чистих активiв є меншою вiд статутного капiталу один фiнансовий рiк.
6.2. Розкриття iнформацiї щодо суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю
На момент проведення аудиту вiдсутня iнша iнформацiя, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю згiдно до вимог «Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв», затверджених рiшенням Комiсiї вiд 03.12.2013 № 2826, зареєстрованим в мiнiстерствi юстицiї 24.12.13 за № 2180/24712..
6.3 Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння вимогам законодавства
Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управлiння вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у Товариствi вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту.
Станом на 31.12.2014 акцiями Товариства володiло 5 акцiонерiв.
Формування складу органiв корпоративного управлiння Товариства здiйснюється вiдповiдно до статей 10-14 "Органи управлiння товариства" редакцiя Статуту Товариства, яка зареєстрована Шевченкiвською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю 12.08..2014 р., реєстрацiйний номер № 10741050010002803. Протягом звiтного перiоду в Товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння:
- загальнi збори акцiонерiв;
- наглядова рада;
- ревiзор;
- Генеральний директор.
Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується положеннями Статуту.
На виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" в 2014роцi Товариством проведено щорiчнi загальнi збори акцiонерiв, з дотриманням вимог щодо граничного термiну їх проведення - до З0 квiтня 2014 року.
Протягом звiтного року Генеральний директор Товариства здiйснював поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю в межах повноважень, якi встановлено Статутом Товариства. В звiтному роцi Генеральний директор не переобирався.
Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства здiйснювався ревiзором. Фактична реалiзацiя функцiй ревiзора пов’язана з перевiркою фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
В Товариствi комiтет з питань аудиту та з питань iнформацiйної полiтики не створено, посади внутрiшнього аудитора немає.

За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння можна зробити висновок, що прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у Товариствi вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства".

6.4. Розкриття iнформацiї щодо значних правочинiв
Прийняття рiшення про вчинення значного правочину ( вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) є виключною компетенцiєю Наглядової ради. Статутом Товариства встановленi обмеження для виконавчого органу Товариства (Генерального директора) при здiйсненнi правочинiв (п. 13.5.18-13.5.23), якi потребують дозволу Наглядової ради Товариства (п. 12.8.35-12.8.38).
Вчинення значних правочинiв Товариство в 2014 роцi здiйснювало вiдповiдно до положень Статуту. Дозвiл Генеральному директору наавався Наглядовою радою (Протоколи засiдань № 241213 вiд 24.12.2013р., № 250414 вiд 08.05.2014р., № 15/12/2014 вiд 15.12.2014р.)
6.5. Розкриття iнформацiї щодо викривлень у фiнансовiй звiтностi
В результатi проведення iдентифiкацiї та виконання процедур оцiнки ризикiв викривлень у фiнансовiй звiтностi, що можуть виникнути внаслiдок шахрайства, не встановлено.
-

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2014 2 1
2 2013 1 0
3 2012 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): - Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): - Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): - Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 1
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 2
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 3

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) комiтетiв не створено
Інші (запишіть) комiтетiв не створено

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) -

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): - X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) 27 червня 2014 року на Позачергових Загальних Зборах акцiонерiв було обрано нового члена Наглядової Ради. Права, обов'язки та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової Ради визначаються вiдповiдно до Положення про наглядову Раду Товариства та викладенi в цивiльно-правовому договорi, що укладено з Членом наглядової ради.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): -

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Ні Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Ні Так Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Ні Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Так Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Так Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Так Так Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) -

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Приватнi аудитори не мають права проводити обов'язковий аудит, тому затвердили аудитора який входив до перелiку аудиторських фiрм, якi вiдповiдають критерiям обов'язкового аудиту.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) -

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) -

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): НI

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: -

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: -
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
-

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА


КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Iнфiнсервiс" за ЄДРПОУ 22929966
Територія за КОАТУУ 8039100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 63.12
Середня кількість працівників
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон 04112, м.Київ, вул. Дегтярiвська, буд.50, 4837483

Форма № 1-м
1. Баланс
на 31.12.2014 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 10 10.3
Основні засоби: 1010 311.9 183.7
- первісна вартість 1011 1669.4 1426.6
- знос 1012 ( 1357.5 ) ( 1242.9 )
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 321.9 194.0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 28.6 19.4
- у тому числі готова продукція 1103 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 1125 29.1 39.2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0.2 0.2
- у тому числі податок на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 45.6 83.9
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 428.8 0242.4
Витрати майбутніх періодів 1170 6.0 5.3
Інші оборотні активи 1190 25.1 22.4
Усього за розділом II 1195 563.4 412.8
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 885.3 606.3

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 652.5 652.5
Додатковий капітал 1410 0 0
Резервний капітал 1415 90.1 97.9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -89.1 -320.9
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 1495 653.5 429.5
II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 1 0.7
ІІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0
- товари, роботи, послуги 1615 13 3.8
розрахунками з бюджетом 1620 61.6 27.3
у тому числі з податку на прибуток 1621 19.6 0
- зі страхування 1625 0 0
- з оплати праці 1630 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 156.2 145.5
Усього за розділом IІІ 1695 230.8 176.6
ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 885.3 606.8

2. Звіт про фінансові результати
за 12 місяців р.
Форма N 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 2597.3 2821.3
Інші операційні доходи 2120 4.4 2.3
Інші доходи 2240 3.5 1.0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 2605.2 2824.6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 1447.7 ) ( 1278.4 )
Інші операційні витрати 2180 ( 1370.9 ) ( 1382.1 )
Інші витрати 2270 ( 10.7 ) ( 0 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 ( 2829.3 ) ( 2660.5 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) 2290 -224.1 164.1
Податок на прибуток 2300 ( 0 ) ( 34.1 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 -224.1 130


Примітки до балансу Необоротнi активи
Основнi засоби та нематерiальнi активи
В Балансi станом на 31.12.2014 р в статтi «Основнi засоби» наведено вартiсть основних засобiв , якi утримуються з метою надання послуг та використання в адмiнiстративних цiлях та вартiсть нематерiальних активiв.
В облiку основнi засоби вiдображена вiдповiдно до вимог, встановлених Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 7 “Основнi засоби”, затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000р. №92, зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 18.05.2000р. за №288/4509. Амортизацiя основних засобiв нараховувалась прямолiнiйним методом. Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв, якi включенi до складу основних засобiв незалежно вiд очiкуваного строку використання, нараховувалася в першому мiсяцi використання об’єкта в розмiрi 100% вiд їх вартостi . Метод нарахування амортизацiї на протязi перiоду, що перевiрявся, не змiнювався.
Об'єкти основних засобiв вiдображенi в фiнансовiй звiтностi за первiсною вартiстю, зменшеною на суму нарахованої амортизацiї.
Товариство не має об'єктiв основних засобiв щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження володiння, користування та розпорядження. Товариство не передавало основнi засоби в заставу, не укладало угод на придбання в майбутньому основних засобiв. Товариство не має основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя тощо). Товариство на кiнець звiтного року не має об'єктiв основних засобiв, вилучених з експлуатацiї для продажу . Основнi засоби за рахунок зовнiшнього цiльового фiнансування не придбавались.
В облiку нематерiальнi активи вiдображенi вiдповiдно до вимог, встановлених Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 8 “Нематерiальнi активи”, затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 18.10.99р. № 242 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 02.11.99р. за № 750/4043, а саме: визнання та оцiнка - за фактичними витратами на їх придбання та встановлення. Нарахування амортизацiї в звiтному перiодi проводилось лiнiйним методом на пiдставi визначеного на пiдприємствi часу корисного використання таких нематерiальних активiв .
Об'єкти нематерiальних активiв вiдображенi в фiнансовiй звiтностi за первiсною вартiстю, зменшеною на суму нарахованої амортизацiї.
Нематерiальних активiв, щодо яких iснує обмеження права власностi, Товариство не має. В заставу нематерiальнi активи не передавались. Угоди на придбання НМА у майбутньому не укладались. Пiдприємство не отримувало НМА за рахунок цiльових асигнувань.
Оборотнi активи
Запаси
В облiку запаси вiдображенi вiдповiдно до вимог, встановлених Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 9 “Запаси”, затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.10.99р. №246 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 02.11.99р. за № 751/4044.
Придбанi (отриманi) запаси зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю. Первiсною вартiсть запасiв, що придбанi за плату, є їх собiвартiсть. При списаннi запасiв оцiнка запасiв здiйснювалась за методом iдентифiкованої собiвартостi При передачi малоцiнних та швидкозношуваних предметiв в експлуатацiю вони списувались з балансу, подальший облiк проводився в мiсцях їх використання до моменту виведення з експлуатацiї в зв’язку з втратою якiсних властивостей.
В фiнансовiй звiтностi матерiальнi цiнностi вiдображенi за собiвартiстю.
Дебiторська заборгованiсть
В облiку дебiторська заборгованiсть вiдображена вiдповiдно до вимог, встановлених Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 10 “Дебiторська заборгованiсть” затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08 жовтня 1999р. №237 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 25.10.99р. за № 725/4018.
Метод нарахування резерву сумнiвних боргiв – на основi платоспроможностi окремих дебiторiв. В звiтному перiодi резерв сумнiвних боргiв не створювався. На думку аудитора дебiторська заборгованiсть компанiї «Оптимiст Комунiкейшинз» в сумi 19665,60 грн. має ознаки сумнiвної i потребує створення резерву сумнiвних боргiв в сумi 19665,60 грн.
Грошовi кошти
Облiк касових операцiй на пiдприємствi проводився вiдповiдно до Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 15.12.2004 р. №637 (iз змiнами); безготiвковi розрахунки – вiдповiдно до Iнструкцiї про безготiвковi розрахунки в Українi в нацiональнiй валютi, затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 21.01.2004 р. № 22.
Товариство не має грошових коштiв, використання яких обмежено.
Зобов'язання
В облiку зобов'язання вiдображенi вiдповiдно до вимог, встановлених Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 11 “Зобов’язання”, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 сiчня 2000 р. №20 та зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 11 лютого 2000 р. за № 85/4306.
Забезпечення наступних витрат i платежiв
Забезпечення виплат персоналу. За статтею вiдображено залишок створеного забезпечення виплат працiвникам за невiдпрацьований час (щорiчнi вiдпустки) вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 26 “Виплати працiвникам” затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28 жовтня 2003р. №601 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 10.11.03р. за №1025/8346.
Поточнi зобов'язання вiдображенi в Балансi за сумою погашення.
Товариство не має непередбачених зобов’язань
– гарантiї третiм сторонам не надавались,
– немає i не передбачається пред’явлення до Товариства будь-яких претензiй., пов’язаних з судовими справами.
Власний капiтал
Статутний капiтал
Зареєстрований Статутний капiтал товариства визначено в розмiрi 652 500 грн. (шiстсот п’ятдесят двi тисячi п'ятсот гривень) i подiлений на 652500 (шiстсот п’ятдесят двi тисячi п'ятсот ) простих iменних акцiй номiнальної вартостi 1,0(Одна гривня) кожна.
Аналiтичний облiк статутного капiталу ведеться в розрiзi кожного акцiонера. Протягом звiтного перiоду змiн у кiлькостi акцiй, що перебувають в обiгу, не було. Права, привiлеї та обмеження, пов'язанi з акцiями, не обумовленi. Акцiї, зарезервованi для впуску згiдно з опцiонами та iншими контрактами, вiдсутнi. Привiлейованi акцiї вiдсутнi, тому сума дивiдендiв не накопичувалась.
Резервний капiтал станом на 31.12.2014 р. становить 97,9 тис. грн. – в поточному роцi збiльшився на 7,8 тис. грн. вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 140424 вiд 24 квiтня 2014 р.)
Непокритий збиток станом на 31.12.2014 р. становить 320,9 тис. грн.
Непокритий збиток змiнився за рахунок одержаного збитку вiд результатiв господарської дiяльностi в сумi 224,1 тис. грн.
Примітки до звіту про фінансові результати Визначення фiнансового результату дiяльностi Товариства проводилось вiдповiдно до вимог положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку, а саме:
Дохiд
Облiк доходiв Товариства проводився у вiдповiдностi до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку України 15 “Дохiд”, затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.11.99р. №290, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 14.12.99р. за №860/4153
Дохiд вiд надання послуг визнається в перiод, коли надання послуг здiйснено.
Витрати
Облiк витрат Товариства вiдповiдає облiку витрат згiдно з “Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 16 “Витрати” затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 грудня 1999 р. № 318 та зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 19.01.2000р. за № 27/4248.
Склад витрат встановлений наказом про облiкову полiтику i включає:
собiвартiсть послуг
адмiнiстративнi витрати
витрати на збут
iншi операцiйнi витрати
Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток вiдсутнi. Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання не розраховувались.
За пiдсумками роботи за 2014 рiк Товариство отримало чистий збиток у розмiрi 224,1 тис. грн.
Данi фiнансової звiтностi Товариства вiдповiдають даним первинних документiв, реєстрiв аналiтичного та синтетичного облiку активiв та зобов’язань, наданим на розгляд аудитора.
Керівник Леонтьєв К.В.
Головний бухгалтер Гаркавенко О.М.