Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний диреткор       Леонтьєв Костянтин Валерiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 03.07.2014
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Iнфiнсервiс"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
03113, Київ, Шевцова, б. 1
4. Код за ЄДРПОУ
22929966
5. Міжміський код та телефон, факс
0444837483 0444837483
6. Електронна поштова адреса
fin@finance.mail.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 04.07.2014
(дата)
2. Повідомлення 127 Бюлетень цiннi папери України 07.07.2014
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://ifs.com.ua/ в мережі Інтернет 01.07.2014
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
27.06.2014 призначено Член Наглядової ради Судак Iгор Миколайович
0
Зміст інформації:
ПРИЗНАЧЕНО: Член Наглядової ради - Судак Iгорь Миколайович (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулись 27 червня 2014 року Протокол №270614. Призначено строком на три роки. Акцiями ПрАТ «IНФIНСЕРВIС» не володiє, судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
27.06.2014 звільнено Член наглядової ради Калiн Павло Валерiйович
0
Зміст інформації:
ПРИПИНЕНО ПОВНОВАЖЕННЯ: Член Наглядової ради Калiн Павло Валерiйович (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулись 27 червня 2014 року Протокол №270614. На посадi перебував 4 роки. Причина припинення повтоноважень – заява Калiна П.В. Акцiями ПрАТ «IНФIНСЕРВIС» не володiє, судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.