Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор       Леонтьєв Костянтин Валерiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 24.04.2014
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Iнфiнсервiс"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
03113, Київ, Iванв Шевцова, б.1
4. Код за ЄДРПОУ
22929966
5. Міжміський код та телефон, факс
044-14569660 044-4569660
6. Електронна поштова адреса
fin@mail.finance.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2014
(дата)
2. Повідомлення
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.ifs.com.ua в мережі Інтернет 24.04.2014
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п Дата зміни Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6 7
1 23.04.2014 23.04.2014 ПрАТ "Проспект Iнвестментс" 22930811 20 0
Зміст інформації:
Згiдно Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв отриманого 23 квiтня 2014 року вiд Публiчного акцiонерного товариства «Нацiональний депозитарiй України», виникли змiни власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй:
Частка ПрАТ "Проспект Iнвестментс" (03150, м. Київ, вул. Горького, б. 172) в статутному капiталi емiтента змiнилася з 20,00 % до 0,00%.
Розмiр пакета акцiй до змiни - 130 500 (сто тридцять тисяч п'ятсот) штук простих iменних акцiй. Розмiр пакета акцiй пiсля змiни - 0 (нуль) штук простих iменних акцiй.