Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       Леонтьєв К.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 26.04.2012
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Iнфiнсервiс"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
22929966
1.4. Місцезнаходження емітента
немає, Шевченкiвський, 03113, Київ, I.Шевцова, б.1
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
044 4569660
1.6. Електронна поштова адреса емітента
fin@mail.finance.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2012
(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у Бюлетень ЦПУ 77   26.04.2012
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці http://www.ifs.kiev.ua в мережі Інтернет 28.04.2012
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента X
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди X
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітент
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції X
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Річна фінансова звітність X
26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) X
27. Аудиторський висновок X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки -

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Iнфiнсервiс"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПрАТ "Iнфiнсервiс"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
03113
3.1.5. Область, район
немає, Шевченкiвський
3.1.6. Населений пункт
Київ
3.1.7. Вулиця, будинок
I.Шевцова, б.1
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
А01 №625535
3.2.2. Дата державної реєстрації
11.01.1995
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Шевченкiвська районна у м. Києвi Державна адмiнiстрацiя
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
652500.00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
652500.00
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "Ерсте банк"
3.3.2. МФО банку
380009
3.3.3. Поточний рахунок
260084145
 
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ "Ерсте банк"
3.3.5. МФО банку
380009
3.3.6. Поточний рахунок
260084145
3.4. Основні види діяльності
74.14.0 Консультування з питань комерцiйної дiяльностi та управлiння
74.40.0 Рекламна дiяльнiсть
22.13.0 Видання журналiв та перiодичних публiкацiй
3.8. Інформація про органи управління емітента
Органами управлiння товариства є: Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада, Виконавчий орган (Генеральний директор), Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор).

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
АТ "Сiгма фонд" 21179552 61000Україна Харкiв вул.Сумська, б.48, кв.4 0.000000000000
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Фiзична особа 1 40.999800000000
Усього 40.999800000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - фактично за перiод: 26 Середньооблiкова чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв (осiб) - фактично за перiод: 1 Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)(осiб) - не має. Фонд оплати працi фактично за 2011 рiк становить 2243,8 тис.грн. Фонд оплати працi та чисельнiсть працiвникiв збiльшилась за звiтний рiк ( 23 чоловiки, 1885,4 тис. грн. за 2010 рiк). Кадрова програма емiтента спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв вiдповiдно до виробничих потреб.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Генеральний директор
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Леонтьєв Костянтин Валерiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
1967
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
19
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
АТ СК "НОКО" Заступник директора
6.1.8. Опис
Генеральним директором обрано строком на 3 (три) роки. Наглядовiй радi доручено уповноважити особу на пiдписання вiд iменi Товариства трудового контракту з Генеральним директором Леонтьєвим Костянтином Валерiйовичем. Заробiтну плату отримував згiдно штатного розкладу. Протягом звiтного перiоду зазначена посадова особа не змiнювалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Голова наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Собчук Вiкторiя Олексiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
1967
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
9
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "Iнфiнсервiс" -економiст.
6.1.8. Опис
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Обрано рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв строком на 3 (три) роки Протокол №220110 вiд 22.04.2010. Виконання функцiй членiв Наглядової ради здiйснюється на безоплатнiй основi, порядок дiяльностi, права, обов'язки та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначаються вiдповiдно до Положення про Наглядову раду. За звiтний перiод посадова особа не змiнювалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Калiн Павло Валерiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
0
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
10
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ IК "Проспект Iнвестменс" - Начальник депозитарного вiддiлу.
6.1.8. Опис
Обрано рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв строком на 3 (три) роки. Протокол № 220410 вiд 22.04.2010 р. Виконання функцiй членiв Наглядової ради здiйснюється на безоплатнiй основi, порядок дiяльностi, права, обов'язки та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначаються вiдповiдно до Положення про Наглядову раду. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями не володiє.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член нагляової ради.
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ращупкiн Олексiй Анатолiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
0
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
13
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Тройка дiалог" - старший консультант.
6.1.8. Опис
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Обрано рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв строком на (3) три роки. Протокол № 220410 вiд 22.04.2010 р. Виконання функцiй членiв Наглядової ради здiйснюється на безоплатнiй основi, порядок дiяльностi, права, обов'язки та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначаються вiдповiдно до Положення про Наглядову раду. а звiтний перiод посадова особа не змiнювалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Ревiзор
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ПрАТ "Мета"
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
31064677
6.1.4. Рік народження**
0
6.1.5. Освіта**
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
-
6.1.8. Опис
Призначено Загальними зборами акцiонерiв на посаду Ревiзора ПрАТ "Мета" (ЄДРПОУ 31064677) строком на 3 (три) роки. Протокол № 220410 вiд 22.04.2010 року.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Генеральний директор Леонтьєв Костянтин Валерiйович 267524 40.99980000000 267524 0 0 0
Голова наглядової ради Собчук Вiкторiя Олексiївна 1 0.00020000000 1 0 0 0
Член наглядової ради Ращупкiн Олексiй Анатолiйович 1 0.00020000000 1 0 0 0
Ревiзор ПрАТ "Мета" 31064677 58723 8.99970000000 58723 0 0 0
Член наглядової ради Калiн Павло Валерiйович 0 0.00000000000 0 0 0 0
Усього 326249 49.99990000000 326249 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
ПрАТ "IК"Проспект Iнвестментс" 22930811 03150 Україна немає д/в Київ Горького (Антоновича), 172, 7-й пов. 130500 20.00000000000 130500 0 0 0
Компанiя ПIРЕЛIА ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД (PYRELIA HOLDINGS LIMITED) 192010 д\в Кiпр немає д\в Нiкосiя, Дiагороу КЕРМА БIЛДIНГ, 6-й п, оф. 601,п.с. 1097 195751 30.00020000000 195751 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Фiзична особа 267524 40.99980000000 267524 0 0 0
Усього 593775 91.00000000000 593775 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 30.06.2011
Кворум зборів** 99.990000000000
Опис Порядок денний Зборiв: 1.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради Товариства за 2010 рiк. 2.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора Товариства за 2010 рiк. 3.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора за 2010 рiк. 4.Затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк. 5.Про розподiл прибутку (збиткiв) за 2010 рiк. РОЗГЛЯД ПИТАННЯ №1."Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради Товариства за 2010 рiк." СЛУХАЛИ: Собчук Вiкторiю Олексiївну, яка доповiла про результати роботи Наглядової Ради Товариства у 2010 роцi. Сiренка Володимира Iвановича, який запропонував затвердити звiт Собчук Вiкторiї Олексiївни про результати роботи Наглядової Ради Товариства у 2010 роцi. ВИРIШИЛИ: За наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради Товариства затвердити звiт Наглядової Ради Товариства за 2010 рiк. РОЗГЛЯД ПИТАННЯ №2. "Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора Товариства за 2010 рiк." СЛУХАЛИ: Генерального директора Товариства - Леонтьєва Костянтина Валерiйовича, який доповiв про результати роботи Генерального директора Товариства у 2010 роцi. Сiренка Володимира Iвановича, який запропонував затвердити звiт Генерального директора Товариства - Леонтьєва Костянтина Валерiйовича про результати роботи Генерального директора Товариства у 2010 роцi. ВИРIШИЛИ: За наслiдками розгляду звiту Генерального директора Товариства затвердити звiт Генерального директора Товариства за 2010. РОЗГЛЯД ПИТАННЯ №3 "Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора за 2010 рiк." СЛУХАЛИ: Представника Ревiзора - Генерального директора ПрАТ "Мета" - Назарова Юрiя Вiталiйовича, який доповiв про результати роботи Ревiзора Товариства у 2010 фiнансовому роцi. Представник Ревiзора вiдзначив, що згiдно з вимогами ст.74 Закону України "Про акцiонернi товариства" було проведено перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами 2010 фiнансового року, i за висновком Ревiзора Товариства:1) фiнансова звiтнiсть Товариства за 2010 фiнансовий рiк вiдповiдає критерiям достовiрностi та повноти даних; 2) фактiв порушення законодавства пiд час провадження Товариством фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi у 2010 фiнансовому роцi не виявлено. ВИРIШИЛИ: За наслiдками розгляду звiту Ревiзора Товариства затвердити звiт Ревiзора Товариства за 2010 рiк. РОЗГЛЯД ПИТАННЯ №4."Затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк" СЛУХАЛИ: Представника Ревiзора - Генерального директора ПрАТ "Мета" - Назарова Юрiя Вiталiйовича, який доповiв про те, що за результатами 2010 року Товариство має збиток в розмiрi 663.800,00 грн. (Шiстсот шiстдесят тисяч вiсiмсот гривень 00 коп.). Товариством було пiдготовлено рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2010 рiк, Собчук Вiкторiю Олексiївну, яка запропонувала затвердити результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк. ВИРIШИЛИ: 1) Затвердити наступнi результати дiяльностi Товариства за 2010 рiк: за пiдсумками 2010 року Товариство має збиток у розмiрi 663.800,00 грн. (Шiстсот шiстдесят тисяч вiсiмсот гривень 00 коп.). 2) Затвердити рiчний звiт Товариства за 2010 рiк та рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2010 рiк. РОЗГЛЯД ПИТАННЯ №5 "Про розподiл прибутку (збиткiв) за 2010 рiк" СЛУХАЛИ: Собчук Вiкторiю Олексiївну, яка запропонувала, вiдповiдно до затверджених результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк, визначити, що дивiденди акцiонерам Товариства за 2010 рiк не нараховуються i не виплачуються, а збитки Товариства за результатами 2010 року пiдлягають покриттю за рахунок прибуткiв наступних перiодiв. ВИРIШИЛИ:1) Оскiльки за результатами 2010 року Товариство не має прибутку, то дивiденди за 2010 рiк не нараховуються i не виплачуються. 2) Визначити, що збитки Товариства за результатами 2010 року пiдлягають покриттю за рахунок прибуткiв наступних перiодiв.

9. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0.000 0.000 0.000 0.000
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 0.000 0.000 0.000 0.000
Сума виплачених дивідендів, грн. 0.000 0.000 0.000 0.000
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис Дивiденди не виплачувались та не нараховувались.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889
Місцезнаходження 04107 Україна немає - Київ вул.Тропiнiна, буд.7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.11.2009
Міжміський код та телефон (044) 585-42-40
Факс (044) 585-42-40
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
Опис Договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв № Е1443/10 вiд 16.07.2010р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Рябова Наталiя Вадимiвна
Організаційно-правова форма Підприємець - фізична особа
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 196180029
Місцезнаходження 02094 Україна немає - Київ вул. Червоноткацька, б. 20, кв. 18
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 000277, серiя А
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Виданий рiшенням АПУ № 12 вiд 17.02.1994 р. Рiшенням АПУ вiд 13.12.2007 р. № 185/3 термiн дiї сертифiкату продовжено до 17.02.2013 р.
Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.02.1994
Міжміський код та телефон (044) 5580609
Факс (044)5580609
Вид діяльності Аудиторськi полуги
Опис Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги № 0093, видане згiдно Рiшення АПУ вiд 23.04.2002р. № 109 та подовжено Рiшенням АПУ до 23.02.2017 Договiр на проведення аудиту вiд 02.04.2012 р.

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
08.06.2010 135/10/1/10 Територiальне вiддiлення ДКЦПФР в м. Києвi та Київськiй обл. UA4000078844 Акції Іменні прості Бездокументарна Іменні 1.000 652500 652500.000 100.000000000000
Опис ТОРГIВЛЯ ЦIННИМИ ПАПЕРАМИ ЕМIТЕНТА НА БIРЖАХ ТА IНШИХ ОРГАНIЗОВАНИХ РИНКАХ НЕ ЗДIЙСНЮВАЛАСЬ. ПОДАНИХ ЗАЯВ ДЛЯ ДОПУСКУ НА БIРЖI (ОРГАНIЗОВАНI РИНКИ) НЕ БУЛО.
 

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
У 2011 роцi у Товариства не вiдбулось жодних змiн. За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 22 квiтня 2010 року, на виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" затверджено нову редакцiю Статуту Товариства та змiнено назву Товариства з Закритого акцiонерного товариства "iнфiнсервiс" на Приватне акцiонерне товариство "Iнфiнсервiс". Вiдповiднi змiни зареєстровано 14.06.2010р.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом
Пiдприємство не має в своїй структурi вiдокремлених пiдроздiлiв i функцiонує як цiлiсний майновий комплекс.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, протягом звiтного перiоду не було.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Бухгалтерський облiк в товариствi ведеться вiдповiдно до вимог Закону України " Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi " вiд 16.07.1999 р. № 996-14, з використанням плану рахункiв бухоблiку активiв, капiталу, зобов'язань i iнших господарських операцiй iз врахуванням вимог ПСБО.
Текст аудиторського висновку
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «IНФIНСЕРВIС» станом на 31 грудня 2011 року Керiвництву ПрАТ «Iнфiнсервiс» Аудиторська перевiрка проведена незалежним аудитором Рябовою Наталiєю Вадимiвною (код196180029, мiсцезнаходження м. Київ, вул. Червоноткацька, 20, 18, Свiдоцтво про державну реєстрацiю № 2 067 017 0000 006166 вiд 08.10.1998 р.) Основнi вiдомостi про емiтента Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "Iнфiнсервiс" Код за ЄДРПОУ 22929966 Мiсцезнаходження 03113 м. Київ Шевченкiвський р-н, вул. Шевцова, будинок 1 Дата державної реєстрацiї дата первинної реєстрацiї 11.01.1995 р. Реєстрацiя здiйснена Шевченкiвською районною в м. Києвi державною адмiнiстрацiєю Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 220410 вiд 22.04.2010р.) в зв'язку i змiною найменування була затверджена нова редакцiя Статуту Товариства, яка зареєстрована Шевченкiвською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю 14.06.2010 р., реєстрацiйний номер № 10741050006002803 Опис аудиторської перевiрки Аудитором проведено аудит фiнансових звiтiв Приватного акцiонерного товариства «Iнфiнсервiс» (код ЄДРПОУ 22929966), що включають «Баланс»(форма 1м) станом на 31 грудня 2011р., а також «Звiт про фiнансовi результати» (форма 2м) за 2011 рiк (звiти додаються). Аудиторський висновок складено вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», 705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора», рiшення Аудиторської палати України вiд 18.04.2003 № 122/2 «Про порядок застосування в Українi Стандартiв аудиту та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв», рiшення Аудиторської палати України вiд 31.03.2011 № 229/7 «Про застосування стандартiв аудиту», Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 року № 1360 «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики». Аналiз показникiв фiнансового стану акцiонерного товариства Джерелами визначення показникiв фiнансового стану були: 1) баланс станом на 31.12.2010 р. 31.12. 2011 р. ; 2) звiт про фiнансовi результати за 2010 та 2011 рiк ; В результатi аналiзу фiнансового стану Товариства станом на 31 грудня 2011 р. встановлено: 1. Платоспроможнiсть Товариства характеризується наступними показниками: 1.1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi - К.Абс.Лiкв. - характеризує наскiльки ймовiрно негайне погашення поточних зобов'язань Товариства за рахунок грошових коштiв i їх еквiвалентiв i поточних фiнансових iнвестицiй (розраховується як вiдношення суми Поточних фiнансових iнвестицiй (220), Грошових коштiв та їх еквiвалентiв в нацiональнiй валютi (230) та iноземнiй валютi (240) до Поточних зобов'язань (620)). 1.2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (коефiцiєнт покриття) - К.Заг.Лiкв. - характеризує обсяг поточних зобов'язань по кредитах i розрахунках, який можливо погасити за рахунок усiх мобiлiзованих коштiв (розраховується як вiдношення Оборотних активiв (260) до Поточних зобов'язань (620)). 2. Фiнансова стiйкiсть Товариства характеризується наступними показниками: 2.1. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi - КСК - характеризує вартiсть залучених коштiв з розрахунку на 1 грн. власних коштiв пiдприємства (розраховується як вiдношення суми Довгострокових зобов'язань (480), Поточних зобов'язань (620) до власного капiталу (380)). 2.2. Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом - Кп - визначає спiввiдношення капiталу до суми зобов'язань (розраховується як вiдношення Власного капiталу (380) до суми Довгострокових зобов'язань (480) та Поточних зобов'язань (620). Фактичнi данi розрахованих коефiцiєнтiв для Товариства станом на 31 грудня 2010 р. та на 31 грудня 2011 р. i їх орiєнтовне позитивне значення наведенi в таблицi: Показники фiнансового стану акцiонерного товариства № з/п Показник Значення показника на 31 грудня 2010 р. Значення показника на 31 грудня 2011 р. Орiєнтовне позитивне значення показника Платоспроможнiсть 1 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,44 0,79 0,25 - 0,5 2 Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) 1,21 1,22 1,0 - 2,0 Фiнансова стiйкiсть 3 Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi 0,97 1,84 не бiльше 0,5 - 1,0 4 Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом 1,03 0,54 0,25 - 0,5 i бiльше Результати проведеного аналiзу показують, що Товариство має в цiлому задовiльний фiнансовий стан, але в 2011 роцi погiршилися коефiцiєнти, що характеризують фiнансову стiйкiсть. Опис вiдповiдальностi управлiнського персоналу Керiвництво Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999 р. № 996, та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає як необхiдний для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства та помилок. Опис вiдповiдальностi аудитора Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi проведеного аудиту. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання Товариством фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю Товариства. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть оцiнок, виконаних керiвництвом, та загального подання фiнансової звiтностi. Аудитор вважає, що отриманi аудиторськi докази, є достатнiми та прийнятними для висловлення умовно-позитивної думки. Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки Аудитор не спостерiгав за iнвентаризацiєю наявних активiв станом на 31.12.2011 р., оскiльки ця дата передувала часу призначення аудитора. Висловлення умовно-позитивної думки На думку аудитора, за винятком можливого впливу питання , описаного в параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки» фiнансова звiтнiсть Приватного акцiонерного товариства «Iнфiнсервiс» за рiк, що закiнчився 31.12.2011 р. складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до концептуальної основи дотримання вимог Закону України „Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999 р. № 996 та Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку , загальноприйнятих в Українi Iнша допомiжна iнформацiя Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства, здiйснюється для порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу з метою реалiзацiї положень статтi 155 «Статутний капiтал акцiонерного товариства» Цивiльного кодексу України. Вказаний розрахунок було здiйснено у вiдповiдностi з Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку «Про схвалення Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств» вiд 17 листопада 2004 року № 485. Для визначення вартостi чистих активiв було складено розрахунок за даними бухгалтерської звiтностi вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 25 «Фiнансовий звiт суб’єкта малого пiдприємництва», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України 25.02.2000 р. № 39 ( в редакцiї наказу МФУ вiд 24.01.2011 р. № 25) Станом на 31.12.2011 року вартiсть чистих активiв Товариства складає 724,2 тис. грн., що перевищує розмiр статутного капiталу на 71,7 тис. грн. Таким чином, вартiсть чистих активiв Товариства вiдповiдає вимогам чинного законодавства. Iнша iнформацiя, що розкривається емiтентом На момент проведення аудиту вiдсутня iнша iнформацiя, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю. Виконання значних правочинiв Статутом Товариства встановленi обмеження для виконавчого органу Товариства (Генерального директора) при здiйсненнi правочинiв (п. 13.5.18-13.5.23), якi потребують дозволу Наглядової ради Товариства (п. 12.8.35-12.8.38). Стан корпоративного управлiння Порядок корпоративного управлiння Товариством викладено в роздiлi «Органи управлiння товариством» Статуту Товариства, прийнятим 22.04.2010 р. та зареєстрованим 14.06.2010 р. На протязi 2011 року вiдбулися однi черговi загальнi збори акцiонерiв (Протокол ЗЗА № 300611 вiд 30.06.2011 р.). Управлiння Товариством здiйснюють Загальнi збори Товариства, Наглядова рада та Виконавчий орган – Генеральний директор. В Товариствi iснують документи, якi регламентують роботу керiвних органiв Товариства, затвердженi ЗЗА (Протокол № 220410 вiд 22.04.2010 р.): Положення про Наглядову раду Положення про Ревiзора Стан корпоративного управлiння Товариства в цiлому вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства вiд 17.09.2008 р. № 514-VI (iз змiнами). Основi вiдомостi про аудитора Прiзвище, iм’я та по-батьковi аудитора Рябова Наталiя Вадимiвна Номерi дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги, виданого АПУ Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги № 0093, видане згiдно Рiшення АПУ вiд 23.04.2002р. № 109 та подовжено Рiшенням АПУ до 23.02.2017 Номер, дата видачi сертифiката аудитора, виданого АПУ Сертифiкат аудитора № 000277, серiя А , виданий рiшенням АПУ № 12 вiд 17.02.1994 р. Рiшенням АПУ вiд 13.12.2007 р. № 185/3 термiн дiї сертифiкату продовжено до 17.02.2013 р. Мiсце проживання 02094, м. Київ, вул. Червоноткацька, б. 20, кв. 18 Телефон (факс) 044-558-06-09 Дата та номер договору на проведення аудиту: договiр № б/н вiд 02.04.2012 р. Дата початку: 02.04.2012р. та дата закiнчення проведення аудиту: 17.04.2012 р. Приватний аудитор Н.Рябова Дата аудиторського висновку 17 квiтня 2012 року
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання
Двi основнi групи комерцiйних продуктiв: рекламнi продукти, iнформацiйнi продукти. Рекламнi продукти зорiєнтованi на задоволення потреб рекламодавця, а саме: якiсне iнформування цiльової аудиторii щодо товарiв або послуг рекламодавця. На сьогоднi на нашому проектi впровадженi унiкальнi медiйнi формати, що є конкурентною перевагою на ринку iнтернет-реклами України. Якiсна аудиторiя читачiв портала дозволяє рекламним продуктам користуватися сталим активним попитом на ринку, а також робити не такою рiзкою сезоннiсть продажiв реклами. Сезоннiсть продажiв iнтернет-реклами утворює двi хвилi: в березнi-квiтнi, та в жовтнi-листопадi, рiвень продажiв в "високий" сезон сягає 65-70% рiчного об'єму. Бiльша частина продажiв рекламних продуктiв йде через договiрнi вiдносини з рекламними агенцiями. Доля власних продажiв реклами складає бiля 10% вiд рiчного обсягу продажiв. Iнформацiйнi продукти розробленi для операторiв фiнансового ринку України i дозволяють оперативно вносити данi про свої послуги на сторiнки порталу. Так як портал є лiдером тематичного сектору "Фiнанси", то iнформацiйнi послуги користуються заслуженим попитом. На сьогоднiшнiй день, серед клiєнтiв проекта бiля 50% вiд усiх операторiв банкiвського сектору України. Клiєнти вносять щомiсячну абонентську плату за користування послугою, i тому сезоннiсть в iнформацiйних продуктах вiдсутня. Всi продажi iнформацiйних послуг є прямими, здiснюються власною слiжбою продажiв та пiдтримки.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
За останнi 5 рокiв було придбано основних засобiв (траспортний засiб, сервери та комп'ютери) на суму 553,3 тис.грн., iнших необоротних матерiальних активiв на суму 61,1тис.грн., нематерiальних активiв на суму 481,9 тис.грн.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Емiтент володiє основними засобами та нематерiальними активами на загальну суму 431,5 тис.грн. за залишковою вартiстю. Наймає в оренду офiсне примiщення загальною площею 206кв.м. Договори оренди укладаються на один рiк. Вартiсть орендованого примiщення оцiнюється за мiнiмальною сумою орендних платежiв.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Iстотних проблем, що впливають на дiяльнiсть пiдприємства, нема.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
Порушень не було.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Фiнансування дiяльностi здiйснюється за рахунок власних коштiв пiдприємства.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів
На кiнець звiтного перiоду укладених, але ще не виконаних договорiв(контрактiв) не було.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
В планах розвитку рекламних продуктiв є впровадження нових комплексних програм. Цi програми є новою послугою для нашого проекту, але аналогiчнi продукти вже давно iснують на iнтернет-ринку України i користуються попитом. Для нас це означає малi зусилля з впровадження програм, та умовно-прогнозований попит серед клiєнтiв. Робота з впровадження комплексних рекламних програм планується в двох напрямках: заходи з рекламними агенцiями та презентацiї для безпосереднiх клiєнтiв. Стратегiя розвитку iнформацiйних продуктiв нацiлена на максимiзацiю розповсюдження даних банкiв та iнших фiнансових установ, пiдтримуючи вектор "є данi на Finance.ua - є данi в усьому Iнтернетi". Заходи в першу чергу будуть напрямленi на безкоштовне розповсюдження унiкальних риночних даних на якмога бiльшiй кiлькости iнтернет-проектiв. Тому розробленi новi формати розповсюдження iнформацiї та зпрощена процедура експорту даних.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Дослiдженя та розробки за звiтний рiк не проводились
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Протягом звiтного перiоду судових справ, стороною в яких виступає емiтент, його дочiрнi пiдприємства або його посадовi особи не було.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
У ЗВIТНОМУ ПЕРIОДI: IСТОТНИХ ФАКТIВ НЕ БУЛО . БЛАНКИ СЕРТИФIКАТIВ АКЦIЙ НЕ ЗАМОВЛЯЛИСЯ (БУЛИ ЗАМОВЛЕНI РАНIШЕ). НЕ КОРИСТУВАЛИСЯ ПОСЛУГАМИ НАСТУПНИХ ЮРИДИЧНИХ ОСIБ: - Емiтент, який самостiйно веде власний реєстр власникiв iменних цiнних паперiв (емiтент-реєстроутримувач) - Торговець цiнними паперами, з яким укладено договiр про розмiщення випускiв цiнних паперiв емiтента - Юридична особа, уповноважена емiтентом продавати (купувати) його цiннi папери - Юридична особа, уповноважена емiтентом виплачувати дохiд за його цiнними паперами - Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту - Юридична особа, яка надає страховi послуги емiтенту IНФОРМАЦIЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛIННЯ НЕ НАДАЄТЬСЯ (ЗГIДНО РIШЕННЯ ДКЦПФР № 16 ВIД 27.01.2004 ЦЯ IНФОРМАЦIЯ НЕ Є ОБОВ'ЯЗКОВОЮ, ТОМУ НАДАВИТИ ЦЮ IНФОРМАЦIЮ ЕМIТЕНТ ВВАЖАЄ НЕДОЦIЛЬНИМ) У зв'язку з тим, що у статутному фондi товариства вiдсутня державна частка - звiт уповоноваженого рейтингового агентства не надається.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 217.800 157.200 0.000 0.000 217.800 157.200
будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
машини та обладнання 128.500 112.800 0.000 0.000 128.500 128.500
транспортні засоби 65.500 38.300 0.000 0.000 65.500 38.300
інші 23.800 6.100 0.000 0.000 23.800 6.100
2. Невиробничого призначення: 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Усього 0.000 0.000 0.000 0.000 217.800 157.200
Опис Основнi засоби за кожною основною групою використовуються за своїм прямим призначенням. Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець 2011 року становить 899.7 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв -82,5%. Ступiнь використання основних засобiв (за основними групами) - 100%. Сума нарахованого зносу становить 742,5 тис.грн. Змiн у вартостi основних засобiв не вiдбувалось. Обмежень на використання майна немає.
13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 724.200 578.200
Статутний капітал (тис. грн.) 652.500 652.500
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 652.500 652.500
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства, здiйснюється для порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу з метою реалiзацiї положень статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України. Вказаний розрахунок було здiйснено у вiдповiдностi з Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку "Про схвалення Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств" вiд 17 листопада 2004 року № 485. Для визначення вартостi чистих активiв було складено розрахунок за даними бухгалтерської звiтностi вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України 25.02.2000 р. № 39 ( в редакцiї наказу МФУ вiд 24.01.2011 р. № 25)
Висновок Станом на 31.12.2011 року вартiсть чистих активiв Товариства складає 724,2 тис. грн., що перевищує розмiр статутного капiталу на 71,7 тис. грн. Таким чином, вартiсть чистих активiв Товариства вiдповiдає вимогам чинного законодавства.
13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0.000 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0.000 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за векселями (всього) X 0.000 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0.000 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000 X X
Податкові зобов'язання X 177.900 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000 X X
Інші зобов'язання X 1155.000 X X
Усього зобов'язань X 1332.900 X X
Опис: В облiку зобов'язання вiдображенi вiдповiдно до вимог, встановлених Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 сiчня 2000 р. №20 та зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 11 лютого 2000 р. за № 85/4306.
13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 розмiщення iнформацiї на власному сайтi - 4410.90 97.58 - 4410.90 97.58
2 надання iнформацiйних послуг - 109.60 2.42 - 109.60 2.42
13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Заробiтна плата та нарахування 79.91
2 Iншi послуги та датацентр 9.08
3 амортизацiя обладнання 9.76

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2011 1 0
2 2010 1 0
3 2009 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Реєстратор X
Депозитарій X
Інше (запишіть): Ні

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Внесення змін до статуту товариства X
Прийняття рішення про зміну типу товариства X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень X
Інше (запишіть): Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради 3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 1
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 2
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 2

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) комiтетiв не створено
Інші (запишіть) комiтетiв не сворено

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) не створено

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): - X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) В звiтному роцi члени наглядової ради не переобирались.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Так

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.


Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1.00


Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління
Члени правління (директор) Так Ні Так
Загальний відділ Так Ні Ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради) Так Так Так
Юридичний відділ (юрист) Так Так Так
Секретар правління Ні Ні Ні
Секретар загальних зборів Ні Ні Так
Секретар наглядової ради Ні Ні Ні
Корпоративний секретар Ні Так Ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні Ні Ні
Інше(запишіть): - Ні Ні Ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Так Так Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Так Ні
Обрання та відкликання голови правління Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання членів правління Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Ні Так Так Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження аудитора Ні Так Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Так Так Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган (правління) X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): -

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Так Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Ні Так Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Правління або директор X
Інше (запишіть) -

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) не змiнювали

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Так Ні
Ревізійна комісія X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) -

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) -

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): нi
X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень особи X
Не задовольняли умови договору з особою X
Особу змінено на вимогу:
акціонерів X
суду X
Інше (запишіть) Змiна вiдбулась згiдно Рiшення загальних зборiв акцiонерiв Закритого акцiонерного товариства "Iнфiнсервiс", Протокол № 220410 вiд 22.04.2010р. про переведення обiгу акцiй з документарної в бездокументарну форму iснування.

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: -

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: -
Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року -

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи
Акцiонерне товариство не є фiнансовою установою
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
Акцiонерне товариство не є фiнансовою установою
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Акцiонерне товариство не є фiнансовою установою
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.
Акцiонерне товариство не є фiнансовою установою
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.
Акцiонерне товариство не є фiнансовою установою
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).
Акцiонерне товариство не є фiнансовою установою
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.
Акцiонерне товариство не є фiнансовою установою
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Акцiонерне товариство не є фiнансовою установою
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
Акцiонерне товариство не є фiнансовою установою
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
Акцiонерне товариство не є фiнансовою установою
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.
Акцiонерне товариство не є фiнансовою установою
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
Акцiонерне товариство не є фiнансовою установою
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.
Акцiонерне товариство не є фiнансовою установою
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.
Акцiонерне товариство не є фiнансовою установою
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
Акцiонерне товариство не є фiнансовою установою
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.
Акцiонерне товариство не є фiнансовою установою
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
Акцiонерне товариство не є фiнансовою установою
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.
Акцiонерне товариство не є фiнансовою установою
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
Акцiонерне товариство не є фiнансовою установою
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
Акцiонерне товариство не є фiнансовою установою
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.
Акцiонерне товариство не є фiнансовою установою

Річна фінансова звітність

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 31.12.2011
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Iнфiнсервiс" за ЄДРПОУ 22929966
Територія за КОАТУУ 8039100000
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ -
Орган державного управління за КОДУ 07794
Вид економічної діяльності Консультування з питань комерцiйної дiяльностi та управлiння за КВЕД 74.14.0
Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума
Адреса 03113 Київ I.Шевцова, б.1
Середня кількість працівників 26
Баланс на 31.12.2011
Форма № 1-м

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершене будівництво 020 20.0 0.0
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 423.2 431.5
- первісна вартість 031 1242.2 1445.8
- знос 032 ( 819.0 ) ( 1014.3 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0.0 0.0
- первісна вартість 036 0.0 0.0
- накопичена амортизація 037 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Довгострокові фінансові інвестиції 040 0.0 0.0
Інші необоротні активи 070 0.0 0.0
Усього за розділом I 080 443.2 431.5
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 47.5 39.3
Поточні біологічні активи 110 0.0 0.0
Готова продукція 130 0.0 0.0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 45.1 47.6
- первісна вартість 161 45.1 47.6
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Дебіторська заборгованість з бюджетом 170 95.5 85.8
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 165.2 232.8
Поточні фінансові інвестиції 220 0.0 0.0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 248.2 1051.6
- у тому числі в касі 231 0.0 0.0
- в іноземній валюті 240 0.0 0.0
Інші оборотні активи 250 81.0 165.0
Усього за розділом II 260 682.5 1622.1
III. Витрати майбутніх періодів 270 28.3 7.2
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0.0 0.0
Баланс 280 1154.0 2060.8
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 652.5 652.5
Додатковий вкладений капітал 320 0.0 0.0
Резервний капітал 340 82.8 82.8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -157.1 -11.1
Неоплачений капітал 360 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Усього за розділом I 380 578.2 724.2
II. Забезпечення наступних виплат та платежів 430 13.4 3.7
ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 0.0 0.0
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0.0 0.0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0.0 0.0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 5.6 7.8
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з бюджетом 550 60.5 177.9
- зі страхування 570 0.0 46.5
- з оплати праці 580 0.0 113.7
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0.0 0.0
Інші поточні зобов'язання 610 496.3 987.0
Усього за розділом IV 620 562.4 1332.9
V. Доходи майбутніх періодів 630 0.0 0.0
Баланс 640 1154.0 2060.8

Примітки Описання важливих аспектiв облiкової полiтики Товариства. Необоротнi активи Нематерiальнi активи: В облiку нематерiальнi активи вiдображенi вiдповiдно до вимог, встановлених Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 8 "Нематерiальнi активи", затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 18.10.99р. № 242 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 02.11.99р. за № 750/4043, а саме: визнання та оцiнка - за фактичними витратами на їх придбання та встановлення. Нарахування амортизацiї в звiтному перiодi проводилось лiнiйним методом на пiдставi визначеного на пiдприємствi часу корисного використання таких нематерiальних активiв . Нематерiальних активiв, щодо яких iснує обмеження права власностi, Товариство не має. В заставу нематерiальнi активи не передавались. Угоди на придбання НМА у майбутньому не укладались. Пiдприємство не отримувало НМА за рахунок цiльових асигнувань. Основнi засоби В Балансi станом на 31.12.2011 р в статтi "Основнi засоби" наведено вартiсть основних засобiв , якi утримуються з метою використання в адмiнiстративних цiлях В облiку основнi засоби вiдображена вiдповiдно до вимог, встановлених Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби", затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000р. №92, зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 18.05.2000р. за №288/4509. Об'єкти основних засобiв вiдображенi в фiнансовiй звiтностi за первiсною вартiстю, зменшеною на суму нарахованої амортизацiї. Амортизацiя основних засобiв нараховувалась до 01.04.2011 р. за методом, встановленим Законом України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" , а з 01.04.2011 р. - прямолiнiйним методом. Метод нарахування амортизацiї на протязi перiоду, що перевiрявся, змiнювався у зв'язку з прийняттям Податкового кодексу України вiд 02.12.2010 р. № 2755-VI(iз змiнами). Змiна методу амортизацiї є змiною облiкової оцiнки i не вимагає ретроспективного подання. Товариство не має об'єктiв основних засобiв щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження володiння, користування та розпорядження. Товариство не передавало основнi засоби в заставу, не укладало угод на придбання в майбутньому основних засобiв. Товариство не має основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя тощо). Товариство на кiнець звiтного року не має об'єктiв основних засобiв, вилучених з експлуатацiї для продажу . Основнi засоби за рахунок зовнiшнього цiльового фiнансування не придбавались. Оборотнi активи Запаси В облiку запаси вiдображенi вiдповiдно до вимог, встановлених Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 9 "Запаси", затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.10.99р. №246 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 02.11.99р. за № 751/4044. Придбанi (отриманi) або виробленi запаси зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю. Первiсною вартiсть запасiв, що придбанi за плату, є їх собiвартiсть. При списаннi запасiв оцiнка запасiв здiйснювалась за методом iдентифiкованої собiвартостi При передачi малоцiнних та швидкозношуваних предметiв в експлуатацiю вони списувались з балансу, подальший облiк проводився в мiсцях їх використання до моменту виведення з експлуатацiї в зв'язку з втратою якiсних властивостей. Матерiальнi цiнностi вiдображенi в бухгалтерському облiку i фiнансовiй звiтностi за собiвартiстю. Дебiторська заборгованiсть В облiку дебiторська заборгованiсть вiдображена вiдповiдно до вимог, встановлених Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть" затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08 жовтня 1999р. №237 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 25.10.99р. за № 725/4018. Метод нарахування резерву сумнiвних боргiв - на основi платоспроможностi окремих дебiторiв. В звiтному перiодi резерв сумнiвних боргiв не створювався. Грошовi кошти Облiк касових операцiй на пiдприємствi проводилось вiдповiдно до Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 15.12.2004 р. №637 (iз змiнами); безготiвковi розрахунки, вiдповiдно до Iнструкцiї про безготiвковi розрахунки в Українi в нацiональнiй валютi, затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 21.01.2004 р. № 22. Товариство не має грошових коштiв, використання яких обмежено. Зобов'язання В облiку зобов'язання вiдображенi вiдповiдно до вимог, встановлених Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 сiчня 2000 р. №20 та зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 11 лютого 2000 р. за № 85/4306. Забезпечення наступних витрат i платежiв Забезпечення виплат персоналу. За статтею вiдображено залишок створеного забезпечення виплат працiвникам за невiдпрацьований час (щорiчнi вiдпустки) вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 26 "Виплати працiвникам" затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28 жовтня 2003р. №601 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 10.11.03р. за №1025/8346. Поточнi зобов'язання вiдображенi в Балансi за сумою погашення. Власний капiтал Статутний капiтал Зареєстрований Статутний капiтал товариства визначено в розмiрi 652 500 грн. (шiстсот п'ятдесят двi тисячi п'ятсот гривень) i подiлений на 652500 (шiстсот п'ятдесят двi тисячi п'ятсот ) простих iменних акцiй номiнальної вартостi 1,0(Одна гривня) кожна. Аналiтичний облiк статутного капiталу ведеться в розрiзi кожного акцiонера. Протягом звiтного перiоду змiн у кiлькостi акцiй, що перебувають в обiгу, не було. Права, привiлеї та обмеження, пов'язанi з акцiями, не обумовленi. Акцiї, зарезервованi для впуску згiдно з опцiонами та iншими контрактами, вiдсутнi. Привiлейованi акцiї вiдсутнi, тому сума дивiдендiв не накопичувалась. Резервний капiтал станом на 31.12.2011 р. становить 82,8 тис. грн. - в поточному роцi не змiнювався. Непокритий збиток станом на 31.12.2011 р. становить 11,1 тис. грн. Непокритий збиток змiнився за рахунок одержаного прибутку вiд результатiв господарської дiяльностi в сумi 146,0 тис. грн.
Керівник Леонтьєв К.В.
Головний бухгалтер Гаркавенко О.М.

Звіт про фінансові результати за 2011 рік
Форма № 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 5409.7 5089.4
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( 889.2 ) ( 865.3 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) 030 4520.5 4224.1
Інші операційні доходи 040 21.1 10.6
Інші доходи 050 0.0 0.6
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 4541.6 4235.3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 1287.1 2799.9
Інші операційні витрати 090 ( 3099.2 ) ( 2054.0 )
у тому числі: 091 0.0 0.0
092 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Інші витрати 100 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 ( 4386.3 ) ( 4854.4 )
Фінансовий результат до оподаткування (070 -120) 130 ( 155.3 ) ( -619.1 )
Податок на прибуток 140 ( 9.3 ) ( 44.7 )
Чистий прибуток (збиток) (130 -140) 150 ( 146.0 ) ( -663.8 )
Забезпечення матеріального заохочення 160 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0.0 0.0


Примітки Визначення фiнансового результату дiяльностi Товариства проводилось вiдповiдно до вимог положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку, а саме: Облiк доходiв Товариства проводився у вiдповiдностi до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку України 15 "Дохiд", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.11.99р. №290, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 14.12.99р. за №860/4153 Дохiд вiд надання послуг визнається в перiод, коли надання послуг здiйснено. Облiк витрат Товариства вiдповiдає облiку витрат згiдно з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 16 "Витрати" затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 грудня 1999 р. № 318 та зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 19.01.2000р. за № 27/4248. Склад витрат встановлений наказом про облiкову полiтику i включає: собiвартiсть робiт послуг, адмiнiстративнi витрати, iншi операцiйнi витрати, Податок на прибуток Витрати з податку на прибуток становлять 9,3 тис .грн. - поточний податок на прибуток. Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання не розраховувались у зв'язку з вiдсутнiстю тимчасових податкових рiзниць. Фiнансовий результат дiяльностi Товариства в 2011 роцi до оподаткування - прибуток в сумi 155,3 тис. грн., пiсля оподаткування - прибуток в сумi 146,0 тис. грн. Оскiльки перевiрка податкового облiку не була предметом аудиторської перевiрки аудитор не висловлює думку стосовно нарахування та сплати податкових плате
Керівник Леонтьєв К.В.
Головний бухгалтер Гаркавенко О.М.